Jest dodatkowy miesiąc na wnioskowanie o środki na zagospodarowanie wód opadowych; w puli pół mld zł


Nabór, w którym zmieniono termin składania wniosków dotyczy programu FEnIKS 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie. Do podziału jest pół miliarda zł, natomiast minimalna kwota dofinansowania jednego projektu to 500 tys. zł.


Środki pozyskane w ramach dofinansowania można przeznaczyć m.in. na budowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, zazielenienia zbiorników wodnych lub ich renaturyzacji w lokalnych zlewniach miejskich. Do programu kwalifikuje się także budowa lub rozbudowa i remont zbiorników wód opadowych. Dofinansowaniem objęta jest też budowa ogrodów deszczowych, mikromokradeł czy niecek bioretencyjnych.
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie jest dostępne dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15‐20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów. Poziom współfinansowania projektów wynosi maksymalnie 79,71 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.

Zaktualizowany regulamin programu poniżej:
Regulamin wyboru projektu
w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR
Działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nabór nr: FENX.02.04-IW.01-002/23
Nabór wniosków o dofinansowanie: 31 października 2023 r. do 29 marca 2024 r
Wersja dokumentu obowiązująca od dnia: 07.02.2024 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w naborze: 500 000 000,00 PLN
https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/jest-dodatkowy-miesiac-na-wnioskowanie-o-srodki-na-zagospodarowanie-wod