Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 07 marca 2024 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu za rok 2023. - przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Katarzyna Jóźwiak,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- przyjęcie sprawozdania.

4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Chodczu za 2023r. – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Chodczu za 2023r. – Przewodniczący Rady;
- dyskusja,

6. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2024.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/417/24,

8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/418/24,

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele p.w. św. Jakuba dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Dominika w Chodczu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/419/24,

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/420/24,

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Justyna Matuszewska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/421/24,

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodczu na rok 2024.
- przedłożenie planu pracy przez Przewodniczącego Komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/422/24,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Chodczu na rok 2024.
- przedłożenie planów pracy przez Przewodniczących Komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/423/24,

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów sołectw.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Statutowej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/424/24,

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/425/24,

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2024.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/426/24,

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska Plaża Miejska w Chodczu nad Jeziorem Chodeckim w 2024 roku.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/427/24,

18. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2024”
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Oliwia Wojtaszewska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/428/24,

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/199/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Oliwia Wojtaszewska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/429/24,

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Chodecz prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2024 roku.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXII/430/24,

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

23. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska