Drogowskaz - Program wspiera projekty lokalne mające na celu edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Projekty skierowane do społeczności lokalnych w mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich (do 50 tys. mieszkańców) otrzymują dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

https://granty.pl/511528/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Fundacje, Stowarzyszenia Rejestrowe i Nierejestrowe) lub klub sportowy zarejestrowany w ewidencji Starosty Powiatowego lub spółdzielnia socjalna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Instytucje  publiczne  (np.: przedszkole  publiczne,  szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy).

Termin składania wniosków:

24 marca 2024