ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

CEL OGÓLNY 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji i linki do dokumentacji na stronie:

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki