Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- udzielenie przez Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych wniosków z posiedzeń Komisji,
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/24/18,

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/25/18,

5. Podjęcie uchwały w sprawie diety dla sołtysów Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/26/18,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Alkoholowej i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/27/18,

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/28/18,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

Proszę o udział w obradach sesji.