Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018/EFS/PG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018/EFS/PG

TYP PROJEKTU:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania        społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

usług wzajemnościowych, samopomocowych,

lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

  Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

 

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD


CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

 

Oś Priorytetowa 11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji dotyczących naboru dostępnych jest na stronie internetowej LGD http://www.kujawiaki.pl/2016-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2018-efs-pg.html