Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 marca 2019 roku godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.
stwierdzenie prawomocności obrad,
przyjęcie porządku obrad,
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
dyskusja,
3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie
międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,
4. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu. - przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty adiacenckiej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VIII/56/19,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VIII/57/19,
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VIII/58/19,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VIII/59/19,
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VIII/60/19,
10. Interpelacje i zapytania radnych .
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski .
12. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach VIII sesji Rady Miejskiej w Chodczu.