Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną IX sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 15 maja 2019 roku godz.10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2019
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Agata Drzewiecka
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IX/61/19,

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.