1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Chodecz prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 230/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Chodecz, Gmina Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XII/76/19,

5. Podjęcie uchwały w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy przygotowaniu i realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika od miejsca realizacji zadania związanego z budową Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu do miejsca, które stanowiło będzie połączenie chodnika z istniejącym odcinkiem.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XII/77/19,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XII/78/19,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XII/79/19,

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Łukaszewicz Daria,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XII/80/19,

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. Drzewiecka Agata,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XII/81/19,

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2019r.
- przedłożenie sprawozdania - P. Skarbnik MiG,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie sprawozdania – P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- przyjęcie sprawozdania w głosowaniu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XII/82/19,

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska