Zgodnie z podjęta uchwałą Nr XII/80/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników i pełnieniu funkcji przewodniczącego tego zespołu, zwołuję posiedzenie na dzień 25 września 2019r. godz. 15:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Chodczu, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020r. do 2023r. opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Zespołu

Ewa Kwiatkowska