3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

4. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,

6. Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów,

7. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP

Opłata skarbowa:
- nie dotyczy –

Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy –

Termin i sposób załatwiania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i wynagradzania

2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego przyznaje Burmistrz Chodcza w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Burmistrz Chodcza wraz z decyzją o której mowa w pkt.2 wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.