1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/91/19,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/92/19,

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/93/19,

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/94/19,

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/95/19,

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Chodorek Lidia,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/96/19,

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Chodorek Lidia,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/97/19,

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz właściciela nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Chodorek Lidia,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/98/19,

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Chodorek Lidia,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/99/19,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/100/19,

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIV/101/19,

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link:
https://www.youtube.com/channel/UCl2gFfWOq-hsa5_mL-_51BQ/videos

 

Klauzula informacyjna dla osób obecnych na sesji Rady Miejskiej
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Chodecz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz tel.: 54 284-80-70.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dane zbierane są w celu udostępnienia w Internecie nagrania przebiegu sesji osobom zainteresowanym oraz wykonanie obowiązku jawności działania organów gminy.
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne.
Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji w Internecie.
Dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres kadencji Rady Miejskiej.