loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy, w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.
LGD w ramach celu ogólnego 2 LSR, którym jest Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD, w grudniu 2019 r. ogłosi kolejny już nabór wniosków w trybie grantowym w ramach następujących typów projektów:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na realizacje takich projektów jak:
-kluby młodzieżowe
-i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Warunki przyznania dofinansowania:
1. Wniosek mogą złożyć wszystkie podmioty, które posiadają zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

2. Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego grantem to 95 % wartości grantu. Maksymalna kwota to 50 tyś zł.

3. Projekt musi być skierowany do następującej grupy docelowej:
• Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR
• Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze

UWAGA:
W przypadku typu projektu 2 Działania wspierające rozwiązania w zakresie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (… ) wszystkie działania w ramach pkt. a,b,c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie animują ani nie
integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców.
Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków będą obowiązywały nowe kryteria wyboru:

1.Siedziba, oddział lub filia podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez okres min. 1 roku przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu)- 0 albo 10

2. Projekt jest realizowany przez grantobiorcę:
- spoza sektora finansów publicznych,
- z sektora finansów publicznych - 0 albo 3

3. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi - 0 albo 5

4. Prawidłowość przygotowania budżetu projektu w kontekście planowanych działań - 0 albo 5

5. Grantobiorca posiada doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne - 0 albo 5

6. Grantobiorca we wniosku o powierzenie grantu zawarł informacje o promocji grantu i LGD -0 albo 5 albo 10

7. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał udział w doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru - 0 albo 5

8. Operacja/projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji - 0 albo 5

9. Termin realizacji projektu (Preferowane będą projekty z krótkim terminem realizacji do 12 miesięcy - 0 albo 5

MINIMALNA ILOŚC PUNKTÓW DO WYBORU GRANTU – 30

Więcej informacji w biurze LGD ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń oraz pod numerem telefonu 54 284 66 69.