1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie- p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XV/104/19,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie- p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XV/105/19,

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XV/106/19,

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2020-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XV/107/19,

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Jóźwiak Katarzyna,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XV/108/19,

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Chodecz na rok szkolny 2019/2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Łukaszewicz Daria,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XV/109/19,

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej- link:

https://www.youtube.com/channel/UCl2gFfWOq-hsa5_mL-_51BQ/videos

 

Klauzula informacyjna dla osób obecnych na sesji Rady Miejskiej
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Chodecz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz tel.: 54 284-80-70.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dane zbierane są w celu udostępnienia w Internecie nagrania przebiegu sesji osobom zainteresowanym oraz wykonanie obowiązku jawności działania organów gminy.
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne.
Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji w Internecie.
Dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres kadencji Rady Miejskiej.