logo ue ddc24 a94d0

 

(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W związku z powyższym w pierwszym kwartale 2020 roku będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu w ramach Osi priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020. Projekty te mają przyczynić się do ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych LSR. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu małej przedsiębiorczości.

W ramach danego naboru przewidziano: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
-Rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych
-Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa
-Działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług
-Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.

O grant mogą się ubiegać mikro i małe przedsiębiorstwa, których siedziba, oddział lub filia znajduje się na obszarze LSR. Obszar LSR to gminy: Boniewo, Baruchowo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Fabianki, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek i Miasto Kowal.

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

UWAGA!

- Wsparcie mogą otrzymać tylko istniejące przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo istniejące na terenie LGD przez minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu. Działanie nie wspiera zakładania działalności gospodarczej oraz nabycia tzw. pierwszych aktywów trwałych.

- Ze względu na charakter wsparcia, obejmujący rozbudowę przedsiębiorstwa i/lub rozszerzenie bądź zmianę zakresu działania, istniejące przedsiębiorstwo należy definiować, jako faktycznie prowadzące działalność, a nie wyłącznie zarejestrowane.

- Nie dopuszcza się projektów w partnerstwie.

-Forma wsparcia: refundacja

-Wysokość maksymalna grantu- 50 000,00 i stanowi 85 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

- Minimalna wartość grantu 20 000,00 zł

-Grantobiorca zobowiązany jest wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

- Pomoc przyznawana w ramach osi 7 Grantobiorcy będzie udzielana jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1) oraz zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 488).

- Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu do LGD.

- Projekt może być realizowany jedynie na obszarze LSR

WYKLUCZENIE OGÓLNE

Przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis, jeżeli jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

DODATKOWE WYKLUCZENIA - UŻYWANE POJĘCIA SEKTORY WYKLUCZONE

Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis.

SEKTORY Z OGRANICZENIAMI

Przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma wsparcie w ramach pomocy de minimis w ograniczonym zakresie.

SEKTORY WYKLUCZONE

Lp.

KOD PKD

OPIS

1

Grupa PKD rozpoczynających się od 01.1

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

2

Grupa PKD rozpoczynających się od 01.2

Uprawa roślin wieloletnich

3

01.30.Z

Rozmnażanie roślin

4

Grupa PKD rozpoczynających się od 01.4

Chów i hodowla zwierząt

5

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

6

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach - w zakresie przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskania

7

01.70.Z

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

8

02.10.Z

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

9

02.30Z

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych z wyłączeniem drewna

10

Dział PKD rozpoczynających się od 03

Rybactwo

11

Dział PKD rozpoczynających się od 05

Wydobywanie węgła kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu)

12

Dział PKD rozpoczynających się od 06

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

13

Dział PKD rozpoczynających się od 07

Górnictwo rud metali

14

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

15

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

16

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

17

10.202

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

18

10.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

19

10.32.Ż

Produkcja soków z owoców i warzyw

20

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

21

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych

22

10.42.Z

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

23

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła

24

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

25

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych

26

10.73.Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko tych, które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

27

10.81.Z

Produkcja cukru

28

10.84.Z

Produkcja przypraw - w zakresie produkcji octu

29

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana - 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj, miodu i karmelu

30

10.91.2

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

31

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

32

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

33

11.02.Z

Produkcja win gronowych

34

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

35

11.04.Z

Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

36

13.10.D

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

37

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - w zakresie I produkcji alkoholu etylowego

38

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt -dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

39

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

40

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

41

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich

42

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

SEKTORY Z OGRANICZENIAMI
Lp.

KOD PKD

OPIS

 

TRANSPORT - ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH

 

1

49.41.Z

Transport drogowy towarów

 

TRANSPORT - PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO (na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych)

 

2

49.41.Z

Transport drogowy towarów

W ramach danego konkursu należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację
Wskaźniki rezultatu:
Liczba nowych produktów/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
Więcej informacji na temat zasad otrzymania dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12 w Choceniu oraz pod numerem telefonu 54 284 66 69.