Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 30 grudnia 2021 roku godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2021.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXV/238/21,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2021-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXV/239/21,

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXV/240/21,

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXV/241/21,

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Jóźwiak Katarzyna,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXV/242/21,

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na rzecz członków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Grabczyńska Dorota,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXV/243/21,

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska