0407

REKRUTACJA DO PROJEKTU

pt. ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”

 

W związku z realizacją projektu pt. ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług, ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

a) osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie Miasta i Gminy Chodecz,
b) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach niniejszego projektu realizowane będą 2 zadania:

  1. Usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania - stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora.

  2. Usługi ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny - Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

W Klubie Seniora prowadzone będą następujące zajęcia:

1) szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,
2) kurs samoobrony dla seniorów,
3) indywidualne spotkania z psychologiem,
4) zajęcia taneczne,
5) zajęcia kulinarne,
6) zajęcia rękodzielnicze,
7) zajęcia relaksacyjno-zdrowotne.

W ramach projektu zaplanowano również wyjazdy jednodniowe na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: wyjazd do Bydgoszczy - Opera Nova - 1 wyjazd oraz do Włocławka - seans w Multikinie – 2 wyjazdy.

Realizacja zajęć w Centrum Integracji Międzypokoleniowej będzie obejmowała następujące zajęcia:

- indywidualne spotkania z psychologiem/pedagogiem,
- indywidualne poradnictwo rodzinne,
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- warsztaty kompetencji społecznych dla rodziców,
- warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci,
- warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty zarządzania budżetem domowym,
- warsztaty dla rodziców - nowe technologie - jak korzystają z nich dzieci i młodzież,
- warsztaty dla dzieci i młodzieży - zasady korzystania z nowych technologii
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- kurs samoobrony,

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać/składać w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz w terminie od 2 do 31 maja 2022r. w godzinach 7.30 – 15.30.