zur

Drogowskaz - Program wspiera projekty lokalne mające na celu edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Projekty skierowane do społeczności lokalnych w mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich (do 50 tys. mieszkańców) otrzymują dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

https://granty.pl/511528/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Fundacje, Stowarzyszenia Rejestrowe i Nierejestrowe) lub klub sportowy zarejestrowany w ewidencji Starosty Powiatowego lub spółdzielnia socjalna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Instytucje  publiczne  (np.: przedszkole  publiczne,  szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy).

Termin składania wniosków:

24 marca 2024

Odpowiedzialni Społecznie - Celem głównym programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie program wspiera projekty przewidujące pomoc osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.

https://granty.pl/511480/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, m.in:

– stowarzyszenia, fundacje,

– szkoły, przedszkola,

– kluby sportowe,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– kościelne osoby prawne,

– muzea, domy kultury, biblioteki,

– inne instytucje kultury,

– podmioty lecznicze,

– domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje, zgłaszające projekty wpisujące się w cele programu.

Termin składania wniosków:

do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 07 marca 2024 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW O POMOC SUSZOWĄ!


Producenci rolni, w gospodarstwach których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogą się ubiegać o wsparcie. Wnioski od 29 lutego do 15 marca 2024 r. przyjmują biura powiatowe ARiMR.
Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać między 29 lutego 2024 r. a 15 marca 2024 r. osobiście lub przez osobę upoważnioną w placówce ARiMR, drogą listową, przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl).

Wnioski do wypełnienia do odbioru również w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji oraz wniosek o pomoc - otwórz https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producenta-rolnego-w-ktorego-gospodarstwie-rolnym-powstaly-szkody-w-uprawach-rolnych-spowodowane-wystapieniem-w-2023-r-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych