Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 29 lutego 2024 roku godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Jest dodatkowy miesiąc na wnioskowanie o środki na zagospodarowanie wód opadowych; w puli pół mld zł


Nabór, w którym zmieniono termin składania wniosków dotyczy programu FEnIKS 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie. Do podziału jest pół miliarda zł, natomiast minimalna kwota dofinansowania jednego projektu to 500 tys. zł.

815

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące projektu pn. „Rozwój turystyki i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Chodecz” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego placu zabaw na Placu Kościuszki w Chodczu poprzez wyposażenie go w nowe urządzenia oraz wymianę nawierzchni z trawiastej na bezpieczną.

Zapytanie ofertowe - plac zabaw 27.02.2024 r..pdf

Zapytanie ofertowe - plac zabaw 27.02.2024 r..docx

kom

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2024r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Plan pracy Komisji na 2024r.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2023.
3. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki