Informacja o uzyskanych poziomach

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2021 uzyskało następujące poziomy:

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 40 %

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 26,97%

Miasto - Rejon 1  (korekta dla stycznia - 4, 18)

Miasto - Rejon 2

Wieś - Rejon 1

Wieś - Rejon 2

Wieś - Rejon 3

Wieś - Rejon 4

BIP 20210930 084043 001

BIP 20210930 084043 002

BIP 20210930 084043 003

BIP 20210930 084043 004

BIP 20210930 084043 005

BIP 20210930 084043 006

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że na terenie Miasta i Gminy Chodecz funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Kmunalnych (PSZOK) znajdujący się w Mielnie gm. Chodecz, który czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach  7:00-15:00.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych (PSZOK) przyjmowane są :

- meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki,

- chemikalia oraz zużyte opony.

pszok 1

Informacja o uzyskanych poziomach

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2020 uzyskało następujące poziomy:

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 50,74 %

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 22,26%

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%