Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (pokój 17A).

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00

W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego są realizowane następujące działania:

  • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
  • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
  • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Chodecz aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miastem i Gminą Chodecz.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

punktkonsulatacyjny