logo FunduszRolny

NOWE DOFINANSOWANIE NA GOSPOIDARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ!!!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację operacji pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz”, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres niniejszej operacji obejmuje realizację następujących zadań:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Huta Chodecka.
  • Przebudowa SUW w Mstowie.
  • Przebudowa SUW w Chodeczku.
  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w Gminie Chodecz (tj. budynek komunalny mieszkalny w m. Ignalin – 2 szt., budynek komunalny mieszkalny w m. Strzyżki – 1 szt.).

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 3 145 583,78 zł brutto, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowy wykaz operacji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” znajduje się pod niniejszym linkiem: https://mojregion.eu/prow/aktualnosci/gospodarka-wodno-sciekowa-konkurs-rozstrzygniety/

 

RFRD przejście dla pieszychjpg

 

 Powstanie nowe oznakowane przejście dla pieszych w Chodczu!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2/2021/RFRD/BPDP).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)”.

Celem niniejszego zadania jest przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową dla bezpośredniego zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Z uwagi na wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w projekcie przewidziano:

-  nowe oznakowanie pionowe - zaprojektowano 2 szt. znaku D-6 na wysięgniku zasilany solarami z oświetleniem ostrzegawczym,

- nowe oznakowanie poziome - projektuje się umieszczenie następujących znaków poziomych: linii segregacyjnych, znaków poprzecznych, uzupełniających i symboli. Dla skrzyżowania z drogą powiatową wprowadza się oznakowanie P-10 o szer. 5m jako wyniesione segmentowe.

- montaż urządzeń BRD - ogrodzenia segmentowe U-12a (bariery ochronne) 20 mb.

Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi 102 336,00 zł i stanowi 80% wartości tego zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania zgodnie z umową z Wykonawcą to 31.08.2022 r.

1460x616

Kolejne dofinansowanie na drogę!

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 20/759/22 z dnia 25 maja br. rozstrzygnął nabór wniosków i rozdysponował środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie w wysokości 113 400,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. nr ewid. 86 obr. Zalesie), gmina Chodecz” (dz. nr 86 obr. Zalesie, Gmina Chodecz).

Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 0,630 km poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej.

Szacunkowa wartość kosztorysowa zadania: 363 874,77 zł.

Planowany termin realizacji: do 31 października 2022 r.

logos

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz”, w ramach typu operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1460x616

 

Gmina Chodecz z kolejnym dofinansowaniem na drogi!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisanej przez Premiera Mateusz Morawieckiego, który przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2022).

0203

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

0203

 

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

lol

DOFINANSOWANIE NA KLUB PRACY W NASZEJ GMINIE!!!

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Utworzenie klubu pracy w Gminie Chodecz”, który złożyła w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki.

0712

Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie operacji pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Chodeckim” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa dostępności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz nad Jeziorem Chodeckim poprzez budowę domku gospodarczo-sanitarnego z przeznaczeniem dla ratowników, na punkt medyczny i wypożyczalnię leżaków nad Jeziorem Chodeckim.

Wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie – 52 464,60 zł , z czego dofinansowanie wynosi 33 383,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2021 r.

0102a

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn.: „Klub Młodzieżowy w Gminie Chodecz”.

Opis projektu:

Celem głównym niniejszego projektu jest aktywizacja i pobudzenie do działania dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia pochodzące z obszaru LSR poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

3z3

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, złożonego w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2z3

Miasto i Gmina Chodecz przeszła pozytywnie etap negocjacji w sprawie realizacji projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, i tym samym zakwalifikowała się do dofinansowania.

 1z3

Miasto i Gmina Chodecz przeszła pozytywnie etap negocjacji w sprawie realizacji projektu pn. „Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, i tym samym zakwalifikowała się do dofinansowania.

Fundusz drog samorzadowych

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz uzyskała dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach naboru uzupełniającego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do km 0+305,00, Gmina Chodecz”.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości 305 mb. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami o szerokości po 0,75m, odwodnienie oraz oznakowanie drogowe.

Otrzymane dofinansowanie to kwota 116 124,00 zł co stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz koszty robót budowalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji ww. zadań to 30 października 2021 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej.