2208

Dofinansowanie na remont drogi w Zbijewie

Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisanej przez Premiera Mateusz Morawieckiego, który przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 191342C w m. Zbijewo na odcinku od km 0+000,00 do km 1+847,00, Gmina Chodecz".

Zakresem remontu objęto drogę od km 0+000,00 do km 1+847,00 dł. odc. 1847 mb, szer. 3,5m:

 • ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 5 cm,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi nie więcej niż 293 639,00 zł i stanowi 50% wartości tego zadania.

Inwestycja została już zrealizowana przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn za kwotę 582 358,88 zł brutto.

uemojregion

 

DOFINANSOWANIE NA TERMOMODERNIZACJĘ URZĘDU GMINY!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania z projektem pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu”, złożonego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-434/22).

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza atmosferycznego na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu ograniczenie zapotrzebowania na ciepło budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, poprzez wykonanie usprawnień w zakresie przegród zewnętrznych (wymiana wybranych okien, zabezpieczenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu najwyższej kondygnacji) oraz w zakresie sprawności instalacji c.o. i c.w.u. W wyniku realizacji projektu obejmującego wyposażenie budynku w instalację  fotowoltaiczną o mocy 14,82 kWp nastąpi wzrost wykorzystania energii odnawialnej i wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym Gminy Chodecz.

Zaplanowane prace termomodernizacyjne w rezultacie powinny doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku o 52,3% w stosunku do stanu przed realizacją projektu.

Zakres projektu obejmuje:

 • zabezpieczenie ścian zewnętrznych budynku przed nasiąkaniem wodami opadowymi – po uzupełnieniu tynków zewnętrznych, ściany zewnętrzne zostaną pokryte warstwą farby termoizolacyjnej;
 • ocieplenie stropu najwyższej kondygnacji wełną mineralną gr. 20 cm;
 • wymianę 4 okien zewnętrznych na nowe o współczynniku Uw=0,72 W/(m2K);
 • wymianę źródła ciepła - projektowana kotłownia gazowa na gaz płynny (zastąpi istniejącą kotłownię węglową) będzie wyposażona w kaskadę dwóch kotłów gazowych o łącznej mocy 145,7kW wraz niezbędną infrastrukturą (kominami, armaturą, czujnikami i sterowaniem). Projektowana kotłownia gazowa będzie zaopatrywać budynek w c.o. i c.w.u. Wykonanie kotłowni gazowej wiąże się z koniecznością realizacji robót towarzyszących obejmujących: wstawienie dodatkowych drzwi zewnętrznych prowadzących bezpośrednio do kotłowni, remont schodów wejściowych, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej;
 • wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię (zbiornika na gaz płynny) - koszt niekwalifikowany finansowany ze środków własnych Gminy Chodecz;
 • montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,82 kW – projektowana instalacja składać się będzie z 57 szt. paneli fotowoltaicznych usytuowanych na konstrukcji wsporczej na działce stanowiącej własność Gminy Chodecz.

Planowana termomodernizacja budynku urzędu Miasta i Gminy w Chodczu umożliwi:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 52,3%;
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu – o 261 537,82 kWh/rok;
 • pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – o 74,09 Mg CO2/rok i o 0,60247 Mg PM10/rok (99,92%);
 • osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej objętym projektem;
 • poprawę estetyki budynku;
 • poprawę funkcjonalności budynku;
 • poprawę warunków zdrowotnych i komfortu przebywania w przedmiotowym budynku;
 • utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach budynku temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji społecznych o każdej porze roku;
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz kosztów energii elektrycznej.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE -1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 827,36 m2
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 14,82 MWe
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 13,94 MWhe/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) - 261 537,82 kWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 753,25 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 74,09 tony równoważnika CO2.

Wartość całkowita inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 1 308 517,07 zł brutto, z czego koszt kwalifikowalny to 1 238 512,47 zł, a wnioskowane dofinansowanie - 990 809,97 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 r.

europejski fundusz rolny

DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ DROGI W MSTOWIE!

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 marca 2023 r.

Inwestycja, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie to:  Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz. nr ewid.: 150 obr. Mstowo i 2 obr. Szczecin, gm. Chodecz), gmina Chodecz”.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości 905 mb.

Przebudową objęto nawierzchnię od km 0+000,00 do km 0+905 dł. odc. 905mb, szer. 3,0m

- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5mm gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem,

- oczyszczenie podbudowy z kamienia,

- ułożenie masy - beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 4 cm,

- ułożenie masy - beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jak i pochyleń niwelety odprowadzając nadmiar wody opadowej z powierzchni jezdni na pobocze gruntowe.

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 781 460,41 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 497 243,00 zł

Termin realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: do kwietnia 2024 r.

dofinansowano z funduszu rozwoju drog

Dofinansowanie na remont drogi w Pyszkowie

Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisanej przez Premiera Mateusz Morawieckiego, który przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w m. Pyszkowo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+988,00, Gmina Chodecz".

Zakresem remontu objęto:
1) droga od km 0+000,00 do km 0+988 dł. odc. 988 mb, szer. 4,5m

 • ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 5 cm,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

2) peron przystankowy (istniejący do przebudowy) - 1 szt. (lokalizacja km 0+050,00 strona lewa):
Założenia projektowe:
• szerokość peronu - 2 m
• długość peronu  - 20 m
• spadek poprzeczny jednostronny - 2 %

3) Odwodnienie:

Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jak i pochyleń niwelety odprowadzając nadmiar wody opadowej z powierzchni jezdni na pobocze gruntowe oraz do istniejących rowów przydrożnych.

Zaprojektowano odmulenie, oczyszczenie rowów przydrożnych poprzez wykonanie muld trawnikowych o dł. 550 mb.

Pozostały zakres prac w ramach projektu:
1) liczba przebudowanych skrzyżowań - 1szt.,
2) zadanie obejmuje dodatkowe rozwiązania polegające na:
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu znak B-20,
- budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych znaki D-6,
3) liczba przejść dla pieszych uwzględniających rozwiązania spełniające wymagania określone w wytycznych w stosunku do klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego – 1 szt.

4) w projekcie zastosowano następujące rozwiązania w zakresie zarządzania prędkością:

- znak B-33,
- środki uspokojenia ruchu w obrębie skrzyżowań - skrzyżowanie skanalizowane.

Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi 415 000,00 zł i stanowi 50% wartości tego zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania to wrzesień 2023 r.

 

dofinansowano z funduszu rozwoju drog

 

Dofinansowanie na remont drogi w Pieleszkach

Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisanej przez Premiera Mateusz Morawieckiego, który przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej nr 191349C w m. Pieleszki na odcinku od km 0+000,00 do km 0+990,00, Gmina Chodecz".

Zakresem remontu objęto:
1) droga od km 0+000,00 do km 0+990 dł. odc. 990 mb, szer. 5m

 • ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 5 cm,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

2) peron przystankowy (istniejący do przebudowy) - 1 szt. (lokalizacja km 0+050,00 strona lewa):
Założenia projektowe:
• szerokość peronu - 2 m
• długość peronu  - 20 m
• spadek poprzeczny jednostronny - 2 %

3) Odwodnienie:

Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jak i pochyleń niwelety odprowadzając nadmiar wody opadowej z powierzchni jezdni na pobocze gruntowe oraz do istniejących rowów przydrożnych.

Zaprojektowano odmulenie, oczyszczenie rowów przydrożnych poprzez wykonanie muld trawnikowych o dł. 963 mb.

Pozostały zakres prac w ramach projektu:
1) liczba przebudowanych skrzyżowań - 1szt.,
2) zadanie obejmuje dodatkowe rozwiązania polegające na:
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu znak B-20,
- budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych znaki D-6,
3) liczba przejść dla pieszych uwzględniających rozwiązania spełniające wymagania określone w wytycznych w stosunku do klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego – 1 szt.

4) w projekcie zastosowano następujące rozwiązania w zakresie zarządzania prędkością:

- znak B-33,

- środki uspokojenia ruchu w obrębie skrzyżowań - skrzyżowanie skanalizowane.

Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi 410 000,00 zł i stanowi 50% wartości tego zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania to wrzesień 2023 r.

logo FunduszRolny

NOWE DOFINANSOWANIE NA GOSPOIDARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ!!!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację operacji pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz”, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres niniejszej operacji obejmuje realizację następujących zadań:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Huta Chodecka.
 • Przebudowa SUW w Mstowie.
 • Przebudowa SUW w Chodeczku.
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w Gminie Chodecz (tj. budynek komunalny mieszkalny w m. Ignalin – 2 szt., budynek komunalny mieszkalny w m. Strzyżki – 1 szt.).

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 3 145 583,78 zł brutto, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowy wykaz operacji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” znajduje się pod niniejszym linkiem: https://mojregion.eu/prow/aktualnosci/gospodarka-wodno-sciekowa-konkurs-rozstrzygniety/

 

RFRD przejście dla pieszychjpg

 

 Powstanie nowe oznakowane przejście dla pieszych w Chodczu!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2/2021/RFRD/BPDP).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)”.

Celem niniejszego zadania jest przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową dla bezpośredniego zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Z uwagi na wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w projekcie przewidziano:

-  nowe oznakowanie pionowe - zaprojektowano 2 szt. znaku D-6 na wysięgniku zasilany solarami z oświetleniem ostrzegawczym,

- nowe oznakowanie poziome - projektuje się umieszczenie następujących znaków poziomych: linii segregacyjnych, znaków poprzecznych, uzupełniających i symboli. Dla skrzyżowania z drogą powiatową wprowadza się oznakowanie P-10 o szer. 5m jako wyniesione segmentowe.

- montaż urządzeń BRD - ogrodzenia segmentowe U-12a (bariery ochronne) 20 mb.

Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi 102 336,00 zł i stanowi 80% wartości tego zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania zgodnie z umową z Wykonawcą to 31.08.2022 r.

RFR

KOLEJNE DOFINANSOWANIE Z RFRD NA DROGI!!

Miło nam poinformować, że kolejna inwestycja drogowa Gminy Chodecz znalazła się na zmienionej liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2022). Tym razem z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191320C w m. Gawin, gmina Chodecz”.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości 999 mb od km 0+000,00 do km 0+999 dł. odc. 999mb, szer. 3,5m odc.  w następującym zakresie:

-  wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5mm  gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem,

- oczyszczenie podbudowy z kamienia,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 4 cm,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Pozostały zakres prac w ramach projektu:

1) liczba przebudowanych skrzyżowań - 1szt.,

2) zadanie obejmuje dodatkowe rozwiązania polegające na:

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu znak B-20,

- budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych znaki D-16,

3) liczba przejść dla pieszych uwzględniających rozwiązania spełniające wymagania określone w wytycznych w stosunku do klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego – 1 szt.

4) w projekcie zastosowano następujące rozwiązania w zakresie zarządzania prędkością:

- znak B-33,

- środki uspokojenia ruchu w obrębie skrzyżowań - skrzyżowanie skanalizowane

5) peron przystankowy z oznakowaniem,

6) uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego wg odrębnego opracowania.

7) odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jezdni na pobocze gruntowe,

Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi 750 000,00 zł i stanowi 50% wartości tego zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania to lipiec 2023 r..

Polskilad

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 5 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

To już drugie rozdanie środków w ramach niniejszego Programu.

Tym razem dofinansowane zadanie to: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz”.

W ramach inwestycji powstanie ok. 6 km dróg asfaltowych, nowe przepusty, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie, zjazdy.

Przewidywana wartość Inwestycji: 5.300.000,00 zł.

Gmina oczekuje na udzielenie wstępnej promesy, od której będzie miała 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac.

1460x616

Kolejne dofinansowanie na drogę!

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 20/759/22 z dnia 25 maja br. rozstrzygnął nabór wniosków i rozdysponował środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie w wysokości 113 400,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. nr ewid. 86 obr. Zalesie), gmina Chodecz” (dz. nr 86 obr. Zalesie, Gmina Chodecz).

Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 0,630 km poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej.

Szacunkowa wartość kosztorysowa zadania: 363 874,77 zł.

Planowany termin realizacji: do 31 października 2022 r.

logos

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz”, w ramach typu operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1460x616

 

Gmina Chodecz z kolejnym dofinansowaniem na drogi!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisanej przez Premiera Mateusz Morawieckiego, który przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2022).

0203

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

0203

 

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.