ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁAT RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Chodcza zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr LII/351/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 6 kwietnia 2023r. obowiązuje nowa stawka opłaty ryczałtowej od domku na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na rok 2023, która wynosi:
• 224,97 zł – w przypadku segregacji odpadów;
• w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 2-krotność stawki za odpady segregowane tj. 449,94 zł.

Ponadto informujemy, że:
• Numer konta oraz termin płatności nie uległy zmianie;
• W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.