Harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok

Teren miasta

Tereny wiejskie

Informacja o uzyskanych poziomach

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2021 uzyskało następujące poziomy:

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 40 %

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 26,97%

Miasto - Rejon 1  (korekta dla stycznia - 4, 18)

Miasto - Rejon 2

Wieś - Rejon 1

Wieś - Rejon 2

Wieś - Rejon 3

Wieś - Rejon 4

BIP 20210930 084043 001

BIP 20210930 084043 002

BIP 20210930 084043 003

BIP 20210930 084043 004

BIP 20210930 084043 005

BIP 20210930 084043 006

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że na terenie Miasta i Gminy Chodecz funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Kmunalnych (PSZOK) znajdujący się w Mielnie gm. Chodecz, który czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach  7:00-15:00.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych (PSZOK) przyjmowane są następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych:

- meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki,

- chemikalia oraz zużyte opony

- odpady tekstyliów i odzieży

- popiół,

- odpady niebezpieczne

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gosp. domowych, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

pszok 1