Informacja !!!

Od 1 stycznia 2023r. zmienia się sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu działek letniskowych położonych na terenie Gminy Chodecz. Odbiór ten będzie odbywał się bezpośrednio od właścicieli domków lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Wiąże się to z usunięciem dotychczasowych punktów odbioru odpadów komunalnych zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach na których zostanie umieszczony monitoring. Obowiązuje zatem kategoryczny zakaz gromadzenia odpadów w tych miejscach!! Przypominamy, że za wyrzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny.
Ponadto informujemy, że ze względu na uwarunkowania terenu na których znajdują się działki letniskowe będzie obowiązywał system workowy do segregacji odpadów komunalnych.
W związku z tym odpady gromadzone w pojemnikach nie będą odbierane !!
Harmonogram odbioru zostanie udostępniony po wyłonieniu firmy w drodze przetargu.

Harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok

Teren miasta

Tereny wiejskie

Informacja o uzyskanych poziomach

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2021 uzyskało następujące poziomy:

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 40 %

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 26,97%

Miasto - Rejon 1  (korekta dla stycznia - 4, 18)

Miasto - Rejon 2

Wieś - Rejon 1

Wieś - Rejon 2

Wieś - Rejon 3

Wieś - Rejon 4

BIP 20210930 084043 001

BIP 20210930 084043 002

BIP 20210930 084043 003

BIP 20210930 084043 004

BIP 20210930 084043 005

BIP 20210930 084043 006