2208

Dofinansowanie na remont drogi w Zbijewie

Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisanej przez Premiera Mateusz Morawieckiego, który przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 191342C w m. Zbijewo na odcinku od km 0+000,00 do km 1+847,00, Gmina Chodecz".

Zakresem remontu objęto drogę od km 0+000,00 do km 1+847,00 dł. odc. 1847 mb, szer. 3,5m:

  • ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 5 cm,
  • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi nie więcej niż 293 639,00 zł i stanowi 50% wartości tego zadania.

Inwestycja została już zrealizowana przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn za kwotę 582 358,88 zł brutto.