1

Dnia 16.11.2017 r. Miasto i Gmina Chodecz podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.: utwardzenie terenu targowiska kostką brukową pod miejsca handlowe i postojowe, wykonanie dróg manewrowych, wykonanie zadaszenia stanowisk handlowych, ogrodzenie terenu targowiska, wykonanie oświetlenia z wykorzystaniem OZE, nasadzenia nowej zieleni, wykonanie niezbędnych przyłączy instalacyjnych.

Charakterystyka planowanej operacji:

  • Planowana operacja dotyczy budowy targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów,
  • Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wyniesie 51,95%,
  • Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wyniesie 11,37%,
  • Planowana operacja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.), które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną,
  • Targowisko będzie obiektem całorocznym,
  • Targowisko będzie ogólnodostępne,
  • W okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie o co najmniej 25% niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty,
  • Liczba planowanych stanowisk / stoisk dla rolników na targowisku – 77 sztuk.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez budowę targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, celem zapewnienia im odpowiedniego miejsca do sprzedaży i promocji własnych produktów rolno-spożywczych.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 1 496 555,74 zł, z czego otrzymana kwota dofinansowania - 1 mln zł.