1

Dnia 06.07.2017 r. Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych – działka nr 244 i 162 obręb 0003 Chodeczek, gm. Chodecz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres inwestycji obejmuje:

  1. rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych w celu zwiększenia jej przepustowości oraz przystosowanie jej do spełnienia nowych wymagań dotyczących jakości wód dostarczanych do gospodarstw domowych.

Po wykonaniu całości inwestycji stacja ma zapewnić dostarczenie do odbiorców wodę, a jej wydajność w maksymalnych okresach poboru ma być na poziomie: Qd max=1 500 m3/d, Qh max = 65 m3/h.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania:

1) Przebudowa budynku stacji

1.1. Prace ogólnobudowlane pomieszczeń:

1.2. Prace przy instalacji technologicznej uzdatniania wody:

1.3. Prace związane z dostosowaniem instalacji elektrycznej, wentylacji oraz instalacji zabezpieczającej obiekt przed skutkami pożaru.

1.4. Remont instalacji CO wymiana kotła CO na nowy.

2) Sieci zewnętrzne

2.1. Wykonanie nowych instalacji podziemnych z rur PE o średnicach Dz200 Dz160 łączących zbiorniki z częścią technologiczną stacji i pompami drugiego stopnia oraz płucznymi.

2.2. Wymiana instalacji podziemnych rurociągu wód surowych i zasilających wodociąg na odcinkach objętych dokumentacją projektową.

2.3. Wykonanie instalacji kanalizacyjnych wraz ze studnia rozprężną,

3) Zbiornik retencyjny 1 szt

4) Drogi i chodniki.

  1. budowę ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem awaryjnym Nr 7 na terenie gminnego ujęcia wody (działka nr 163/4 obręb Chodeczek)
  2. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę w miejscowości Pyszkowo
  3. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę w miejscowości Kromszewice.

Celem operacji jest poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Chodecz poprzez rozwój infrastruktury wodno – ściekowej w zakresie modernizacji SUW w Chodczu, budowy studni głębinowej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:

- planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji – 826 [m3/rok],

- liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym kanalizacyjnej – 28 osób.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 1 921 398,56 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 202 540,00 zł.