2

Miasto i Gmina Chodecz dnia 15.12.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu” w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu ma na celu przeprowadzenie remontu kapitalnego wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem jednego kompleksu budynku tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu. Istniejące pomieszczenia budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały poddane kapitalnemu remontowi bez zmiany sposobu użytkowania. Realizacja projektu obejmuje szereg prac przygotowawczych, prac termomodernizacyjnych, w tym remontowo-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, zakupu odpowiedniego wyposażenia, nadzoru inwestycyjnego i promocji, które pozwolą na udostępnienie obiektu dla celów prowadzenia działań na rzecz aktywnej integracji społeczności lokalnej oraz działań zmierzających do zniwelowania wykluczenia społecznego mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz.

Wykonanie wszystkich zaplanowanych prac, w tym termomodernizacji budynku, przyczyni się do powstania obiektu użyteczności publicznej, w którym  będzie można prowadzić różnego rodzaju działania społeczne i kulturalne dla mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz, a także do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenia poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów (m.in. dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO) i pyłów, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska. Realizacja projektu przyczyni się w konsekwencji do przyszłego zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  • Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt.
  • Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 80 osób.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 1 541 048,13 zł, z czego wartość dofinansowania – 1 309 890,91 zł.