2

Dnia 21.07.2017 roku Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm. Chodecz” w ramach działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków w Mielnie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Al. Zwycięstwa w mieście Chodecz o długości 0,44 km z rur PCV SN8 o średnicy 315 mm wraz z budową studni włazowych o średnicy 1200 mm wykonanych z betonu.

Celem głównym projektu jest dostosowanie oczyszczalni ścieków w Mielnie do wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz zapewnienie dostępu do systemu oczyszczania i kanalizacji zbiorczej jak największej liczbie mieszkańców, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

-Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 40RLM,

-Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych -1szt.

-Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 0,44 km,

-Liczba instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych -1szt.

-Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 5135RLM,

-Masa osadów ściekowych podlegających przetworzeniu - 7617,55m3.

Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowita wartość projektu wynosi 2 978 842,14 zł, z czego otrzymana kwota pomocy ze strony Unii Europejskiej to 2 182 001,87 zł.