2

Dnia 26.09.2017 r. Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu” w ramach działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat – Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: docieplenie ścian i stropów, wykonanie nowego pokrycia dachu, wymianę drzwi, wykonanie prac instalacyjnych: remont instalacji c.o., demontaż i montaż rurociągów, armatury, grzejników, montaż instalacji solarnej, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji elektrycznych.

 

Realizacja inwestycji pozwoli na zrealizowanie podstawowego celu Działania 3.3 jakim jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, która przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, obniżenia w znacznym stopniu zużycia paliw konwencjonalnych oraz spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej, jakim jest Szkoła Podstawowa w Chodczu, zlokalizowana przy ulicy Waryńskiego 20, na terenie tej miejscowości.

Planowane do osiągnięcia efekty to:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,005 MWt,

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1641 m2,

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 5,483 MWh/rok,

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 302 705,84 kWh/rok,

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2- 77,31 t/rok,

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 7,5346 MWht/rok,

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 936,83 GJ/rok.

Przyznana kwota dofinansowania w ramach środków unijnych to 644 785,44 zł przy całkowitej wartości projektu w wysokości 993 884,31 zł .