fnobminjbkblmdcn

Miasto i Gmina Chodecz informuje, że dnia 31 stycznia 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie operacji pn.: „Prowadzenie działań aktywizacyjnych dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego.”

Opis projektu:

Celem głównym niniejszego projektu jest aktywizacja i pobudzenie do działania dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia pochodzące z obszaru LSR poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

Klub Młodzieżowy będzie funkcjonował w okresie od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r. w godzinach od 16.00 do 19.00. W przypadku, kiedy dzień zajęć przypadnie na jakieś święto, to zostaną one przełożone na inny dzień lub zostanie wydłużony czas zajęć w ww. dni.

Klub Młodzieżowy będzie funkcjonował zgodnie z minimalnymi standardami KM.

Działania merytoryczne przewidziane w projekcie obejmują:

1) spotkania indywidualne z psychologiem – psycholog będzie dostępny 1 raz w tygodniu przez 3 godziny;

2) spotkania z socjoterapeutą - socjoterapeuta będzie dostępny 1 raz w tygodniu przez 3 godziny;

3) pomoc w nauce – udzielana 2 razy w tygodniu przez 2 godziny (głównie w zakresie języka angielskiego i matematyki);

4) zajęcia manualne z rękodzieła – prowadzone przez 40 godzin w trakcie całego okresu funkcjonowania KM,

5) zajęcia teatralne – prowadzone przez 30 godzin w trakcie całego okresu funkcjonowania KM,

6) zajęcia taneczne – prowadzone przez 30 godzin w trakcie całego okresu funkcjonowania KM,

7) zajęcia sportowe - prowadzone przez 24 godziny w trakcie całego okresu funkcjonowania KM,,

8) jednodniowy wyjazd do teatru na podsumowanie projektu trwający ponad 6 godzin waz z wyżywieniem i przerwą kawową,

9) zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia poszczególnych zajęć w KM.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS). – 10 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 6 osób

- Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 4 osoby

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 10 osób

- Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. – 4 osoby

- Wskaźnik efektywności społecznej – 5 osób.

Wartość projektu wg umowy - 52 631,58 zł,

Wartość uzyskanego dofinansowania wg umowy – 50 000,00 zł brutto.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.

 

mnaplccjeggchpma