logo dofinansowania

Miasto i Gmina Chodecz informuje, że dnia 17 września 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie operacji pn.: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu”.

 

Celem operacji: „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu..”

 

Planowane wskaźniki realizacji operacji:

1) Po zrealizowaniu operacji obiekt budowalny będący jej przedmiotem będzie ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.

2) Planowana liczba użytkowników korzystających z ulepszonej infrastruktury – 2 000,

3) Liczba miejscowości, w których będzie realizowana operacja – 1,

4) Operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013.

5) Nazwa planowanych w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji zajęć artystycznych, nauki języków obcych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub innych inicjatyw społecznych, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013:

- zajęcia teatralne i aktorskie,

- zajęcia muzyczne,

- zajęcia taneczne,

- zajęcia z rękodzieła,

- nauka języków obcych.,

6) liczba inicjatyw społecznych razem – 5,

7) Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej, dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców.

8) Operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013, albo utrzymanie przez ten okres jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

9) Operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną oraz cieplną.

10) Liczba osób korzystających z infrastruktury społeczno-kulturalnej - przed rozpoczęciem operacji – 10.

11) Liczba organizacji społecznych korzystających z infrastruktury społeczno-kulturalnej - przed rozpoczęciem operacji – 1.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania wg umowy – 243 012,00 zł brutto.

Operacja realizowana jest w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi  na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.