prow

 

Dnia 28 czerwca 2018 r. Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz poprzez utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Aptecznej 1 w Chodczu.” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Celem operacji jest poprawa dostępności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz poprzez utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu.

W ramach operacji przewidziano przebudowę poddasza budynku przy ul. Aptecznej 1 będącego własnością Wnioskodawcy (działka nr 115/1 obręb Miasto Chodecz), celem przeznaczenia go na cele Gminnego Ośrodka Kultury. W ramach niniejszego projektu przewidziano następujący zakres prac:
1) przebudowa pomieszczeń wewnętrznych: poddasze obejmujący:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty gipsowe,
- roboty okładzinowe ścian,
- roboty posadzkarskie,
- roboty malarskie,
- rekonstrukcja stolarki drzwiowej,
- wymiana stolarki okiennej,
2) wymiana instalacji: elektrycznej,
3) wymiana instalacji sanitarnej:
- montaż instalacji wod.-kan., c.o.,
- montaż białego montażu,
- montaż kratek wentylacyjnych.

Początek realizacji zaplanowano na wrzesień 2018 r. zaś zakończenie na maj 2019 r. Operacja zostanie zrealizowana w jednym etapie. Całkowita wysokość przyznanej pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 81 302,00 zł.