fnobminjbkblmdcn

 

Miasto i Gmina Chodecz otrzymało dofinansowanie na realizację operacji pn.: „Organizowanie społeczności lokalnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz.”

Celem głównym niniejszego projektu jest aktywizacja i pobudzenie do działania pełnoletnich osób (głównie seniorów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia pochodzących z obszaru LSR.

Zajęcia przewidziane w ramach niniejszego projektu będą prowadzone 2 razy w tygodniu (zaplanowano poniedziałek i piątek) w okresie od 01.06.2019 r. do 30.10.2019 r. w godzinach od 16.00 do 20.00. W przypadku, kiedy dzień zajęć przypadnie na jakieś święto, to zostaną one przełożone na inny dzień lub zostanie wydłużony czas zajęć w ww. dni.

Działania merytoryczne przewidziane w projekcie obejmują:

1) spotkania indywidualne z psychologiem – psycholog będzie dostępny jeden raz w tygodniu (np. w piątek) przez 4 godziny;

2) zajęcia plastyczne – prowadzone w wymiarze 44 godzin w trakcie całego okresu realizacji projektu,

3) zajęcia gimnastyczno-relaksacyjne – prowadzone w wymiarze 40 godzin w trakcie całego okresu realizacji projektu,

4) zajęcia kulinarne – prowadzone w wymiarze 48 godzin w trakcie całego okresu realizacji projektu,

5) zajęcia taneczne - prowadzone w wymiarze 40 godzin w trakcie całego okresu realizacji projektu,

6) wyjazd do teatru do Torunia wraz ze zwiedzaniem miasta trwający ponad 6 godzin waz z wyżywieniem – wyjazd będzie zorganizowany w dodatkowy dzień niż będą realizowane zajęcia,

7) wyjazd do opery do Bydgoszczy wraz ze zwiedzaniem miasta trwający ponad 6 godzin waz z wyżywieniem – wyjazd będzie zorganizowany w dodatkowy dzień niż będą realizowane zajęcia,

8) zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach projektu.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS). – 15 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 10 osób

- Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 5 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 15 osób

- Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. – 4 osoby

- Wskaźnik efektywności społecznej – 8 osób.

Wartość projektu wg umowy - 52 699,90 zł,

Wartość uzyskanego dofinansowania – 50 000,00 zł brutto.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.

mnaplccjeggchpma