fnobminjbkblmdcn

 

UWAGA!!!!! RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTUpn. „Prowadzenie działań aktywizacyjnych dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego”.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE OTOCZENIA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 11, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Grantobiorcę pod nadzorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

 

mnaplccjeggchpma