lofe

 

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek Miasta i Gminy Chodecz o powierzenie grantu złożony w naborze nr 1/LOWE/BYD/2020, runda 1, w drodze oceny przeprowadzonej w oparciu o Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” (nr UDA-POWR.02.14.00-00-1009/19), uzyskał wynik pozytywny i został wybrany do dofinansowania.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie i działalność Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (tzw. LOWE).

Głównym celem LOWE jest aktywizowanie osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) są centrami organizowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych.

Podstawą organizowania LOWE jest szkoła, przy wsparciu organu prowadzącego. W naszym przypadku LOWE został powołany do życia na bazie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu oraz organu prowadzącego (tj. Miasta i Gminy Chodecz) z udziałem partnerów - przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych.

LOWE wspiera rozwój następujących kompetencji kluczowych:

 1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

 3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 4. kompetencje cyfrowe

 5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 6. kompetencje obywatelskie,

 7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,

 8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

 1. kurs pierwszej pomocy,

 2. warsztaty z rękodzieła,

 3. kurs obsługi interesanta dla pracujących,

 4. kurs wizażu i autoprezentacji,

 5. doradztwo zawodowe,

 6. kurs tańca,

 7. zajęcia z gimnastyki/aerobiku,

 8. kurs komputerowy.

Efektem realizacji projektu i utworzenia LOWE w Chodczu będzie:
- objęcie wsparciem LOWE 330 osób dorosłych,
- przeprowadzenie 4 pogłębionych diagnoz lokalnego społeczeństwa,
- zawiązanie 1 partnerstwa na rzecz uczenia się osób dorosłych,
- zrealizowanie 19 form wsparcia,
- zrealizowanie min. 6 spotkań w ramach partnerstwa na rzecz uczenia się osób dorosłych,
- podniesienie kompetencji przez 270 osób.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 30.11.2021 r.

Wartość projektu wynosi 202 860,00 zł, z czego 100% dofinansowania pochodzi z Funduszy Europejskich.