l4

Miło nam poinformować, że dnia 28 lutego 2018 roku Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinasowanie projektu pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w Chodczu” współfinansowanego w ramach Poddziałania 8.4.1. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 32 osobom z terenu powiatu włocławskiego sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, którzy do tej pory przebywali na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub byli bezrobotni, poprzez utworzenie 32 nowych miejsc opieki w Żłobku w Chodczu.

Okres realizacji projektu: od 21.04.2017 r. do 07.05.2019 r.

Zakres projektu obejmuje:
1. zapewnienie bieżącego funkcjonowania Żłobka w Chodczu poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zatrudnionego w Żłobku i kosztów wyżywienia dzieci przez okres 24 miesięcy,
2. zakup i montaż wyposażenia (m.in. mebli, zabawek, wyposażenia wypoczynkowego, kuchennego, szatni, itp.),
3. zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
4. zakup i montaż placu zabaw.
W ramach projektu przewidziano także koszty pośrednie związane z obsługą administracyjną projektu.

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:
1. produkty:
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 32 szt.,
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 32 osoby,
2. rezultaty:
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu - 32 szt.,
- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - 20 osób,
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 12 osób.

Grupę docelową projektu tworzą osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie - 1 296 948,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwota 1 102 405,80 zł.