Fundusz drog samorzadowych

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz uzyskała dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach naboru uzupełniającego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do km 0+305,00, Gmina Chodecz”.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości 305 mb. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami o szerokości po 0,75m, odwodnienie oraz oznakowanie drogowe.

Otrzymane dofinansowanie to kwota 116 124,00 zł co stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz koszty robót budowalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji ww. zadań to 30 października 2021 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej.