1220

Miasto i Gmina Chodecz przeszła pozytywnie etap negocjacji w sprawie realizacji projektu pn. „Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, i tym samym zakwalifikowała się do dofinansowania.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 60 osób (w podziale na dwie tury po 30 osób każda) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora oraz wsparcie 15 rodzin (w podziale na dwie tury) w ramach nowoutworzonego Centrum Integracji Międzypokoleniowej dla rodzin przeżywających problemy wychowawcze.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2021 do 30 kwietnia 2023 r. na terenie Miasta i Gminy Chodecz przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chodczu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane dwa zadania:

1) Utworzenie 30 nowych miejsc świadczących usługi społeczne w Klubie Seniora dla 60 osób z Miasta i Gminy Chodecz,

2) Utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej dla 15 rodzin przeżywających problemy wychowawcze i kwalifikujące się do objęcia wsparciem zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W Klubie Seniora prowadzone będą następujące zajęcia:

1) Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (ok. 6h),

2) kurs samoobrony dla seniorów (ok. 6h),

3) indywidualne spotkania z psychologiem (120 godzin, po 2 godziny na uczestnika)

4) zajęcia taneczne (80 godzin I turnus, 80 godzin II turnus)

5) zajęcia kulinarne (80 godzin I turnus, 80 godzin II turnus)

6) zajęcia rękodzielnicze (80 godzin I turnus, 80 godzin II turnus)

7) zajęcia relaksacyjno-zdrowotne (80 godzin I turnus, 80 godzin II turnus).

W ramach projektu zaplanowano również wyjazdy całodniowe na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: wyjazd do Bydgoszczy - Opera Nova - 1 wyjazd/turnus, wyjazd do Włocławka - seans w Multikinie – 2 wyjazdy/turnus.

W ramach zadania utworzone zostanie również Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Planuje się objęcie wsparciem 15 rodzin (30 osób) w dwóch turach: I tura - 8 rodzin (16 osób) od 01.05.2021 do 30.04.2021 oraz II tura – 7 rodzin (14 rodzin) od 01.05.2022 do 30.04.2023 r. Zajęcia w nowopowstałym Centrum Integracji Międzypokoleniowej będą odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach od 15.00 do 19.00. Terminy poszczególnych zajęć zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Realizacja zajęć w Centrum Integracji Międzypokoleniowej będzie obejmowała następujące zajęcia:

- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (1 kurs)

- kurs samoobrony (1 kurs)

- indywidualne spotkania z psychologiem/pedagogiem (160 godzin, 80 spotkań/turnus*2 godziny)

- indywidualne poradnictwo rodzinne (160 godzin, 80 spotkań/turnus*2 godziny)

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

- warsztaty kompetencji społecznych dla rodziców

- warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci

- warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży

- warsztaty zarządzania budżetem domowym

- warsztaty dla rodziców - nowe technologie - jak korzystają z nich dzieci i młodzież

- warsztaty dla dzieci i młodzieży - zasady korzystania z nowych technologii

W ramach projektu zaplanowano również organizację imprez kulturalnych w następujących obszarach tematycznych: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, spotkanie wigilijne, spotkanie wielkanocne.

Ponadto zakupione zostanie niezbędne wyposażenie do prowadzenia różnego typu zajęć: stół do gry w bilard, gry planszowe, książki do biblioteczki dla dzieci, akcesoria sportowe, materiały biurowe zużywalne przez uczestników zajęć .

Całkowita wartość projektu to 927 325,00 zł, z czego 834 592,50 zł to kwota dofinansowania.