2z3

Miasto i Gmina Chodecz przeszła pozytywnie etap negocjacji w sprawie realizacji projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, i tym samym zakwalifikowała się do dofinansowania.

Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 163 uczniów z terenu Gminy Chodecz w okresie 07.2021- 06.2023 r. poprzez:

- rozwinięcie kompetencji kluczowych 166 uczniów (w tym wsparcie 10 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty);

- rozwinięcie indywidualnego podejścia do 13 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 20 uczniów i 1 nauczyciela,

- utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu poprzez utworzenie 2 pracowni (fizyczno-chemicznej i biologiczno-przyrodniczej),

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 22 nauczycieli.

Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkoły prowadzącej kształcenie ogólne na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Główne produkty i rezultaty projektu:

- 2100h zajęć dodatkowych dla uczniów (w tym: 900h zajęć rozwijania kompetencje kluczowe i wsparcia uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, 600h procesu indywidualnej pracy z uczniem, 120h doradztwa zawodowego, 480h nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych),

- doposażenie 2 pracowni SP w Chodczu w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,

- 10 form wsparcia podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje nauczycieli.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane to:

- Działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów;

- Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty;

- Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

- Realizacja doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli,

- Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

- Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji nauczycieli.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Wartość całkowita zadania to 405 601,25 zł, z czego 385 321,18 zł to dofinansowanie z EFS.