3z3

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, złożonego w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie kujawsko-pomorskim poprzez montaż 38 instalacji fotowoltaicznych i 2 pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost wykorzystania energii odnawialnej i spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz. W ramach projektu zaplanowano:

1) montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 201,24 kWp na 7 budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz. W ramach projektu w instalacje fotowoltaiczne wyposażone zostaną budynki: Szkoły Podstawowej w Chodczu, Przedszkola Samorządowego, Hali Sportowej w Chodczu, Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, Oczyszczalni ścieków Mielno, budynki administracyjne ZGK w Chodczu, SUW w Pyszkowie.

2) montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 226,74 kWp na 31 budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

3) montaż dwóch pomp ciepła o mocy 8,0 kW i 8,5 kW w dwóch budynkach mieszkalnych usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 38 szt.

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 2 szt.

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,41 MWe

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,02 MWt

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 419,34 MWh/rok

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 26,24 MWht/rok

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 348,38 tony równoważnika CO2

Wartość całkowita inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 2 227 475,81 zł brutto, z czego koszt kwalifikowalny to 1 933 598,98 zł (wydatki netto) a wnioskowane dofinansowanie - 944 523,41 zł.

Planowany termin realizacji zadania to 30.09.2021 r.