0102a

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn.: „Klub Młodzieżowy w Gminie Chodecz”.

Opis projektu:

Celem głównym niniejszego projektu jest aktywizacja i pobudzenie do działania dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia pochodzące z obszaru LSR poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

Rekrutację do projektu zaplanowano na październik 2021 r. Klub Młodzieżowy będzie funkcjonował 2 razy w tygodniu (wtorki i piątki) w okresie od 01.11.2021 r. do 31.05.2022 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 w świetlicy wiejskiej w Brzyszewie. W przypadku, kiedy dzień zajęć przypadnie na jakieś święto, to zostaną one przełożone na inny dzień lub zostanie wydłużony czas zajęć w ww. dni.

Klub Młodzieżowy będzie funkcjonował zgodnie z minimalnymi standardami KM.

Działania merytoryczne przewidziane w projekcie obejmują:

1) spotkania indywidualne z psychologiem – zaplanowano dyżur psychologa na każdych zajęciach przez 1 godz. Razem 61 h dyżurów psychologa.

2) pomoc w odrabianiu lekcji –  w ramach projektu przewidziano pomoc prowadzącego w odrabianiu lekcji na każdych zajęciach przez 1 godzinę. Razem 61 h.

3) zajęcia z rękodzieła – zaplanowano 62 godziny zajęć w całym okresie funkcjonowania KM. Zajęcia prowadzone będą przez 31 dni (tj. we wtorki) po 2 godziny w ciągu dnia.

4) zajęcia kulinarne – zaplanowano 60 godzin zajęć w całym okresie funkcjonowania KM. Zajęcia prowadzone będą przez 30 dni (tj. w piątki) po 2 godziny w ciągu dnia.

5) wyjazd do kina do Torunia - zaplanowano wycieczkę trwającą ponad  6 godzin obejmującą: podróż do Torunia, obejrzenie wcześniej wybranego filmu, zwiedzanie Torunia, powrót do Chodcza i ciepły posiłek.

6) wyjazd do opery do Bydgoszczy - zaplanowano wycieczkę trwającą ponad 6 godzin obejmującą: podróż do Bydgoszczy, obejrzenie wcześniej wybranego musicalu lub opery, zwiedzanie Bydgoszczy, ciepły posiłek i powrót do Chodcza.

8) zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia poszczególnych zajęć w KM

Wskaźniki planowane do osiągnięcia:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS). – 10 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 6 osób

- Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 4 osoby

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 10 osób

- Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. – 4 osoby

- Wskaźnik efektywności społecznej – 4 osoby.

- Liczba godzin pracy prowadzącego KM – 183 godz.

- Liczba godzin z udzielenia pomocy w lekcjach – 61 godz.

- Liczba godzin dyżurów psychologa – 61 godz.

- Liczba godzin przeprowadzonych w ramach zajęć z rękodzieła – 62 godz.

- Liczba godzin przeprowadzonych w ramach zajęć kulinarnych – 60 godz.

- Liczba zorganizowanych wyjazdów – 2 szt.

Wartość uzyskanego dofinansowania wg umowy – 50 000,00 zł brutto.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.

elgiede