0203

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem Konkursu był wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPC oraz celów działania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Zakres projektu obejmuje:

  • zakup 24 szt. laptopów z oprogramowaniem,

  • zakup nowego serwera obsługującego chmurę obliczeniową,

  • zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu (tj. 2 szt. swatche do szybkiego przesyłu danych w Urzędzie oraz utworzenie 5 punktów dostępowych do szerokopasmowego internetu w Urzędzie w celu zapewnienia lepszego dostępu do wi-fi - zwłaszcza, że w ramach projektu zostaną zakupione laptopy dla pracowników Urzędu i MGOPS, które będą wykorzystywały dostęp bezprzewodowy do Internetu),

  • utworzenie nowej strony BIP zgodnej z obowiązującymi przepisami o dostępności cyfrowej zgodnej z WCAG 2.1,

  • pokrycie kosztów hostingu (tj. utrzymania strony internetowej Urzędu i poczty internetowej), które ułatwiają mobilną komunikację na drodze petent-Urząd.

W ramach wydatków zaplanowano również koszty przeszkolenia stacjonarnego pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz koszty opracowania diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Kwota dofinansowania: 179 160,00 zł

Wysokość dofinansowania: 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu

Okres realizacji projektu: 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy (ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.)