0203

 

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zakres projektu obejmuje: zakup przez Gminę 116 szt. laptopów z oprogramowaniem, przekazanie nieodpłatnie zakupionego sprzętu oraz oprogramowania na własność Beneficjentom na podstawie stosunku prawnego, utrzymanie efektów Projektu przez minimum 2 lata od dnia zakończenia Projektu.

Kwota dofinansowania: 348 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu

Okres realizacji projektu:  10 miesięcy od dnia odpisania Umowy