1460x616

 

Gmina Chodecz z kolejnym dofinansowaniem na drogi!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisanej przez Premiera Mateusz Morawieckiego, który przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2022).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191347c w m. Kromszewice, Gmina Chodecz”.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości 2799 mb w następującym zakresie:

1) od km 0+000,00 do km 1+800 dł. odc. 1800mb, szer. 3,5m odc.

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 4 cm,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

2) od km 1+800,00 do km 2+799,00 dł. odc. 999mb, szer. 3,5m odc.

- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5mm gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem,

- oczyszczenie podbudowy z kamienia,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 4 cm,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Pozostały zakres prac w ramach projektu:

1) liczba przebudowanych skrzyżowań - 1szt.,

2) zadanie obejmuje dodatkowe rozwiązania polegające na:

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu znak B-20,

- budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych znaki D-16,

3) liczba przejść dla pieszych uwzględniających rozwiązania spełniające wymagania określone w wytycznych w stosunku do klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego – 1 szt.

4) w projekcie zastosowano następujące rozwiązania w zakresie zarządzania prędkością:

- znak B-33,

- środki uspokojenia ruchu w obrębie skrzyżowań - skrzyżowanie skanalizowane

5) peron przystankowy z oznakowaniem,

6) uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego wg odrębnego opracowania.

7) odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jezdni na pobocze gruntowe,

Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi 955 000,00 zł i stanowi 50% wartości tego zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania to lipiec 2023 r..