lol

DOFINANSOWANIE NA KLUB PRACY W NASZEJ GMINIE!!!

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Utworzenie klubu pracy w Gminie Chodecz”, który złożyła w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Gminy Chodecz poprzez utworzenie klubu pracy.

Celem projektu jest włączenie społeczne 20 os. dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkującym teren LSR i niepracujących na dzień przystąpienia do projektu poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym i zawodowym na terenie Gminy

w okresie od 01.12.2021 do 30.06.2022 r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu społ. oraz aktywizację społeczno-zawodową (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Wsparcie zaplanowane w projekcie będzie zindywidualizowane i kompleksowe (realizowane będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej uczestnika z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb) i skierowane będzie

na zdobycie nowych kwalifikacji i rozwijanie posiadanych umiejętności.

Projekt jest zgodny z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze SzOOP RPO WKP 2014-2020.

WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU:

1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 20 os.

2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 14 os.

3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 8 os.

4)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 5 os.

Projekt zakłada również efektywność społeczną na min. poziomie 34% i efektywność zatrudnieniową na min. poziomie 25%. Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w

formach szkolnych.

Podmiotem realizującym projekt jest MGOP w Chodczu.

Wydatki kwalifikowalne 198 987,63 zł brutto

Przyznane dofinansowanie 189 038,24 zł