Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2023 roku.

Harmonogram

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁAT RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Chodcza zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr LII/351/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 6 kwietnia 2023r. obowiązuje nowa stawka opłaty ryczałtowej od domku na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na rok 2023, która wynosi:
• 224,97 zł – w przypadku segregacji odpadów;
• w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 2-krotność stawki za odpady segregowane tj. 449,94 zł.

Ponadto informujemy, że:
• Numer konta oraz termin płatności nie uległy zmianie;
• W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2022 uzyskało następujące poziomy:

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 32,6285 %
• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 17,56%
• poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 23,11 %

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych Gmina Chodecz

Harmonogram

Odbiór odpadów komunalnych z terenów działek letniskowych

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że odbiór odpadów komunalnych z terenów działek letniskowych w miesiącu lutym 2023 roku będzie odbywał się w następujących terminach:

13-02-2023 – Kromszewice, Szczecin, Lubieniec i Piotrowo

20-02-2023 – Mstowo, Bogołomia i Podgórze

27-02-2023 – Uklejnica i Mielinek

Odpady będą odbierane w godzinach 7 – 20, przy czym worek należy wystawić w dniu wywozu o godzinie 7. Worki należy wystawić w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego nieczystości.