PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że na terenie Miasta i Gminy Chodecz funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Kmunalnych (PSZOK) znajdujący się w Mielnie gm. Chodecz, który czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach  7:00-15:00.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych (PSZOK) przyjmowane są następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych:

- meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki,

- chemikalia oraz zużyte opony

- odpady tekstyliów i odzieży

- popiół,

- odpady niebezpieczne

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gosp. domowych, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

pszok 1

Informacja o uzyskanych poziomach

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2020 uzyskało następujące poziomy:

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 50,74 %

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 22,26%

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/154/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od 1 stycznia 2021r. stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 181,50 zł.

Roczną zryczałtowaną opłatę właściciele nieruchomości są obowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do 25 czerwca 2021 r. na konto bankowe Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1519 0000 0001 4459 5662 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.