Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/154/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od 1 stycznia 2021r. stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 181,50 zł.

Roczną zryczałtowaną opłatę właściciele nieruchomości są obowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do 25 czerwca 2021 r. na konto bankowe Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1519 0000 0001 4459 5662 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.